با ما آشنا شوید

تیم فرش آوینا

محمدرضا شهسواری

مدیر امور صادرات

سید مجتبی سیدیان

مدیر تولید

جواد کاظمی

مدیر عامل

محسن قانع

رییس هیات مدیره

محمد حسین سعیدی

مسئول انفورماتیک